top of page

Privacy Statement

Het Praatlokaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Praatlokaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Het Praatlokaal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Het Praatlokaal

Lijstersingel 22a
2902 JD Capelle a/d IJssel

leonie@hetpraatlokaal.nl

06-46492960

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Het Praatlokaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het bijhouden van de cliëntendossiers.

 • Het declareren van verleende logopedische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar.

 • Overleg met disciplines rondom de cliënt.

 • Overleg met school of andere dagbesteding.

 • Het versturen van verslagen naar de verwijzers.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens van u gevraagd worden:

 • Persoonsgegevens: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, geslacht,

  geboortedatum, identiteitsnummer, verzekeringsgegevens.

 • Overige gegevens: gegevens verwijzer en/of huisarts, gegevens school/werk/dagbesteding, gegevens overige

  zorgverleners die bij de cliënt betrokken zijn.

 • Bijzondere persoonsgegevens: Gegevens over de gezondheid, Etnische herkomst, BSN-nummer.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het bijhouden van het elektronisch patiëntendossier.

 • De belastingaangifte.

Het Praatlokaal geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Het Praatlokaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden.

 • Het bewaartermijn van een medisch dossier is 15 jaar.

 • Voor de medische gegevens van minderjarigen geldt een bewaartermijn van 15 jaar die ingaat vanaf het 18e jaar.

 • De bewaartermijn geldt ook bij het overlijden van de patiënt.

 • Als aanvangstermijn staat in de wet het moment waarop de logopedist de gegevens ontvangt. In de praktijk

  is algemeen aanvaard dat het einde van de behandeling als aanvangsmoment gehanteerd wordt.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Het Praatlokaal kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens , zijn gehouden aan een geheimhouding daarvan.

 • We maken gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord voor onze digitale systemen.

 • Beveiligingssoftware wordt automatisch geüpdatet.

 • Er wordt gebruikt gemaakt van een versleutelde USB-stick.

 • Indien nodig worden persoonsgegevens gepseudonimiseerd.

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We maken gebruik van een antivirusprogramma.

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechte omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

bottom of page